+45 72 30 13 15 post@frontadvokater.dk

Birgitte Kirkegaard, der er autoriseret bobehandler, har mere end 20 års erfaring med rådgivning af private inden for emnerne arv, dødsboer, ejendomshandler, forældremyndighed, bopæl og samvær, retssager, samlivsforhold, samlivskontrakter, skilsmisser, bodelinger, testamenter og ægtepagter samt tvangsfjernelser.

Desuden er Birgitte Kirkegaard beneficeret forsvarer i straffesager.

Arveret

Arv og dødsbobehandling

Hos Front advokater kan du få svar på alle dine spørgsmål, der vedrører arv. Arveret er et af Front advokaters specialer, som vi prioriterer højt .

Har du mistet en af dine pårørende, så hjælper vi dig med at få boet gjort op.

Front advokater har mange års erfaring med alle former for dødsbobehandling, både privatskiftede boer, bobestyrerboer og uskiftet bo.

Vi rådgiver arvingerne fra start og hjælper med at beslutte, hvilken skifteform, der skal vælges. Vi bistår gerne i hele forløbet med både praktiske og juridiske ting, der skal ordnes i forbindelse med et dødsfald. Vi sørger også for at udarbejde åbningsstatus og boopgørelse til skifteretten og til Skat.

Du behøver ikke vente med at kontakte os til du har fået brev fra skifteretten. Du kan til enhver tid ringe med dine spørgsmål direkte til Birgitte Kirkegaard på telefon 28 78 31 15.

Kontakt os om testamenter, afkald på arv, dødsboer, uskiftet bo, privat skifte, bobestyrerboer, ægtefælleudlæg, skat og afgifter – det er vanskelige områder, men vi vi er klar til at hjælpe dig med dem.

Hushandel

Ejendomshandler

Birgitte Kirkegaard og Susanne Schou Johnsson har mere end 20 års erfaring med ejendomshandler.

Hvis du er ved at købe eller sælge hus, så vil vi gerne bistå dig i handlen. At købe eller sælge sit hus er en stor beslutning. Vi anbefaler derfor altid, at du rådfører dig med en erfaren advokat inden for boligrådgivning, inden du skriver under.

Som advokater er vi helt uafhængige af andre spillere på markedet og med vores bistand får du derfor en erfaren rådgiver ved din side til at vurderer de juridiske forhold – 100% uafhængigt af andre interesser.

Spørg os ved køb og salg, samejekontrakter, parcelhuse, landbrug, andelsboliger, byggegrund, ejerlejligheder.

Erstatningsret

Erstatning ved trafikskade/patientskade/arbejdsskade

Har du været ude for en ulykke – et færdselsuheld, en arbejdsskade eller en patientskade –  så hjælper vi dig med at opgøre dit erstatningskrav og søge erstatning hos skadevolder. Dermed er du sikker på at få den erstatning, du har ret til.

Vi overtager kontakten med de involverede myndigheder og forsikringsselskaber, således at du kan koncentrere dig om dit helbred. Er der en ansvarlig skadevolder, hvilket altid er tilfældet med trafikskader, har du ret til at få rimelige advokatomkostninger dækket af forsikringsselskabet.

Advokat Susanne Schou Johnsson har mere end 20 års erfaring med behandling af personskadesager.

Erstatning ved trafikskade, patientskade, arbejdsskade – alle kan få komme ud for at skulle gøre krav på en skadeserstatning.

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere om dine rettigheder og muligheder.

Familieret og børnesager

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Vi er meget engagerede i børnesager og har med mere end 20 års erfaring udviklet et speciale inden for sager om forældremyndighed, børnenes bopæl og samvær.

Vi kæmper for dig og for børnene! I børnesager vil der altid være et helt særligt hensyn at tage til børnene, og du kan regne med, at du hos Front advokater får personlig og professionel rådgivning, men også et ærligt svar. Børnesager kan ofte være særligt egnede til mægling, og her bistår vi meget gerne.

Men skal sagen behandles i Familieretshuset, i byret eller landsret kæmper vi for dig og for det bedst mulige resultat.

Lovgivning om udlejning

Lejeret

Lejeretten har rigtig mange love og regler, der kan være svære at gennemskue og håndtere for både lejere og udlejere, og det kan få ubehagelige konsekvenser, hvis reglerne ikke er blevet overholdt.

Front advokater yder professionel assistance i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter for både erhvervslejemål og almindelige private beboelseslejemål.

Hvis der opstår en tvist om lejeforholdet, eksempelvis i forlængelse af en opsigelse eller ophævelse, så fører vi sagen, hvad enten denne skal køre i huslejenævnet eller i boligretten.

Vi bistår også i sager om fysisk udsættelse i fogedretten.

Retssager og tvister

Retssager

Front advokater har mere end 20 års erfaring med at føre retssager, såvel ved de almindelige domstole som ved voldgiftsretten. At føre retssager er et af vores store specialer. Retssager kræver stort engagement og grundigt forarbejde.

Vores motto er ”Sejren kommer ikke af sig selv” – og vi gør alt for at leve op til dette motto. Inden vi starter en retssag undersøger vi dine muligheder for hel eller delvis omkostningsdækning via din retshjælpsforsikring eller fri proces (for private).

En retssag er typisk omkostningstung og tidskrævende, og det er derfor vigtigt for os, at vi afstemmer forventningerne med dig.

Den optimale løsning er ikke altid at føre en retssag, men kan også være at søge sagen løst i mindelighed ved et forlig. I givet fald bistår vi med at forhandle og opnå det bedst mulige forlig, og vi deltager i den forbindelse også i eventuel retsmægling ved retten eller i mediation.

Samliv og arveforhold

Samlivsforhold og samlivskontrakter

Bør vi blive gift? Arver vi hinanden? Hvad sker der med huset, hvis vi går fra hinanden?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om samlivsforhold. Det er ikke sikkert, at det er det rigtige for jer at blive gift. Men uanset hvad I vælger, er det vigtigt at kende de juridiske konsekvenser ved at være gift eller ugift.

Kontakt Birgitte Kirkegaard og aftal et møde, hvor I får gennemgået jeres retsstilling og betydningen af, at I har valgt at leve sammen uden at være gift – hvad er konsekvenserne, mens I lever sammen– f.eks. skattemæssigt – hvad er konsekvenserne, hvis I en dag går fra hinanden, og hvad sker der, den dag en af jer dør?

Front advokater hjælper jer professionelt efter behov med oprettelse af samlivskontrakter, samejekontrakter og testamente.

Separation og skilsmisse

Hvis du står midt i en separation eller skilsmisse, så hjælper vi dig med at få overblik over forløbet fra start til slut.

Birgitte Kirkegaard er autoriseret bobehandler ved skifteretten i Svendborg og har mere end 20 års erfaring med skilsmissesager, både som advokat og fra Familieretshuset.

Det kan være svært at få overblik over, hvordan man står økonomisk efter en skilsmisse. Vi rådgiver dig om dine rettigheder og bistår med bodelingen.

Kan vi ikke bare selv lave en bodelingsaftale? Nej! Hos Front advokater vil vi klart fraråde, at I selv giver jer i kast med at lave aftaler. Vi har set for mange sager, hvor det er gået galt, noget er glemt, og hvor der senere opstår tvivl om, hvordan hjemmestrikkede aftaler skal fortolkes, og hvad der egentlig er aftalt, og om boet derfor overhovedet er delt.

Vi rådgiver professionelt og hjælper dig igennem bodelingen med formulering af klare og holdbare aftaler.

Sager om strafferet

Straffesager

Birgitte Kirkegaard er beneficieret forsvarer. Som forsvarsadvokat er det vigtigt at have stort engagement og interesse for at arbejde med mennesker, der står i en kritisk situation. Det har vi hos Front advokater.

Vi arbejder med alle former for straffelovsovertrædelser, herunder voldssager, tyverier/røverier, narkokriminalitet, våbenlovsovertrædelser osv. Vi ved, at en stor indsats kan gøre en forskel!

Birgitte Kirkegaard bliver som beneficeret forsvarer også ofte beskikket som bistandsadvokat for ofre i straffesager f.eks. voldtægtsofre eller voldsofre. Ofre har ret til gratis advokatbistand, og advokatens rolle er her at vejlede om sagens gang samt hjælpe med at opgøre et eventuelt erstatningskrav.

Arveret

Testamenter og ægtepagter

Ægtepagter og testamenter har afgørende betydning for hvordan dit bo skal deles ved separation, skilsmisse eller død. Vi prioriterer emnet højt og rådgiver personligt og individuelt.

Det er vigtigt, at du får rådgivning fra en professionel og erfaren familieadvokat og ikke falder for fristelsen til at lave dokumenter selv eller bare hente en standardformular på nettet.

Testamenter er ikke kun for samlevende med dine og mine og vores børn. Også ægtepar i en helt almindelig kernefamilie bør overveje testamente, da det f.eks. kan sikre, at man ikke bliver tvunget til at sidde i uskiftet bo ved død, fordi man ikke har råd til at skifte.

Vi sikrer, at dokumenterne skræddersyes så de lige netop passer til dit behov, og vi bruger vores mange års samlede erfaring med både skilsmisser og dødsbobehandling til at sørge for de rigtige formuleringer, så du er fremtidssikret og senere tvivl og konflikter forebygges.

Familieret

Tvangsfjernelser

Sager om tvangsanbringelse af børn uden for hjemmet er sager, hvor forældrene er i krise og har brug for en dygtig advokat, der står ved deres side.

Birgitte Kirkegaard har i mange år repræsenteret forældre i sager om tvangsanbringelse af børn. I forbindelse med mødet i Børne- og Ungeudvalget eller i Ankestyrelsen har forældrene ret til gratis advokatbistand.

Birgitte Kirkegaard

Arbejdsområder:
Familieret, herunder ægteskabssager, bodelinger, 
børnesager, samejekontrakter, ægtepagter og testamenter

Arveret og dødsbobehandling

Strafferet

Ejendomshandler

Retssager

Mere om os

Susanne Schou Johnsson og Birgitte Kirkegaard står bag Front advokater og etablerede firmaet d. 1. november 2012.

Vi har begge mere end 20 års erfaring. Det er denne erfaring vi bruger, når vi kæmper din sag – 100 % uafhængigt af andre interesser

Vi går i front for dig og tager over, så du kan slippe…..