+45 72 30 13 15 post@frontadvokater.dk

Susanne Schou Johnsson har møderet for Landsretten og har mere end 20 års erfaring med rådgivning af erhvervslivet inden for emnerne ansættelsesret, ejendomshandler, erhvervsrådgivning, inkasso, kontrakter, lejesager/lejekontrakter, retssager og voldgiftssager, selskaber og tvangsauktioner.

Susanne Schou Johnsson er en erfaren dirigent på generalforsamlinger.

Ansættelsesret

Ansættelsesret/ansættelseskontrakter

Ansættelsesretten er et fagområde, der er i konstant udvikling. Der indføres løbende nye regler og der udvikles konstant ny retspraksis. Det er næsten umuligt som erhvervsdrivende og arbejdsgiver at være opdateret med alle gældende regler. Ikke desto mindre kan det koste dyrt ikke at være det.

Advokat Susanne Schou Johnsson har ansættelsesret som et af sine hovedspecialer og har i mere end 20 år rådgivet virksomheder generelt og bistået i forbindelse med forligsforhandlinger og retssager.

Sidder du med en problemstilling og har du brug for at reagere hurtigt er du meget velkommen til at ringe og bruge Susanne Schou Johnsson som sparringspartner, inden du skrider til handling.

Ejendomshandel

Ejendomshandel

Birgitte Kirkegaard og Susanne Schou Johnsson har mere end 20 års erfaring med ejendomshandler.

Hvis du er ved at købe eller sælge en ejendom, så vil vi gerne bistå dig i handlen. At købe eller sælge hus er en stor beslutning. Vi anbefaler derfor altid, at du rådfører dig med en erfaren advokat inden for boligrådgivning, inden du skriver under.

Som advokater er vi helt uafhængige af andre spillere på markedet og med vores bistand får du derfor en erfaren rådgiver ved din side til at vurderer de juridiske forhold – 100% uafhængigt af andre interesser.

Spørg os ved køb og salg af erhvervsejendomme, samejekontrakter, parcelhuse, landbrug, andelsboliger, byggegrund, ejerlejligheder.

Erhvervsret

Erhvervsrådgivning

Hos Front advokater rådgiver vi primært små og mellemstore virksomheder. Vi vil gerne være den naturlige rådgiver og sparringspartner for din virksomhed og inddrages i beslutningsprocessen inden afgørende beslutninger tages. Du er derfor altid velkommen til at ringe eller aftale et møde.

Vi kan hjælpe med selskabsstiftelser, fusioner, forberedelse af generationsskiftet i din virksomhed eller bistå i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Vi lægger stor vægt på at vores kunder kan komme i kontakt med os, når behovet opstår. Vi kommer med vores juridiske vurdering hurtigst muligt, da vi ved at tid kan være en afgørende faktor.

Susanne Schou Johnsson er ofte anvendt som dirigent på generalforsamlinger i såvel lokale som regionale foreninger mv. Hun er herudover skifterettens medhjælper i gældssaneringssager.

Erstatningsret

Erstatning ved trafikskade/patientskade/arbejdsskade

Har du været ude for en ulykke – et færdselsuheld, en arbejdsskade eller en patientskade –  så hjælper vi dig med at opgøre dit erstatningskrav og søge erstatning hos skadevolder. Dermed er du sikker på at få den erstatning, du har ret til.

Vi overtager kontakten med de involverede myndigheder og forsikringsselskaber, således at du kan koncentrere dig om dit helbred. Er der en ansvarlig skadevolder, hvilket altid er tilfældet med trafikskader, har du ret til at få rimelige advokatomkostninger dækket af forsikringsselskabet.

Advokat Susanne Schou Johnsson har mere end 20 års erfaring med behandling af personskadesager.

Erstatning ved trafikskade, patientskade, arbejdsskade – alle kan få komme ud for at skulle gøre krav på en skadeserstatning. Du gør det bedst sammen med os.

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere om dine rettigheder og muligheder.

Erhvervsret

Inkasso

Har du svært ved at inddrive dine tilgodehavender hos dine kunder? Så kan vi hjælpe dig.

Front advokater har en effektiv inkassoafdeling, der bistår med inddrivelsen, lige fra rykkerskrivelse, betalingspåkrav eller stævning og eventuelt møde i fogedretten.

Det kan anbefales at have en klar og håndfast procedure når det gælder inddrivelse af udestående fordringer. Ellers er der risiko for, at din virksomhed agerer bank for dine kunder, hvilket er belastende for likviditeten og indebærer en stor risiko for at lide tab i sidste ende.

Kontakt Front advokater og lad os hjælpe dig med at få inddrevet dine tilgodehavender.

Erhvervsret

Kontrakter

Værdien af en gennemtænkt og gennemarbejdet kontrakt kendes først rigtigt den dag, man får brug for den. Det er derfor vigtigt, at en kontrakt tager højde for de problemer, der kan opstå og sikrer en smidig og effektiv løsning af eventuelle uoverensstemmelser og tvister.

Vi lægger stor vægt på i udformningen af kontrakter, herunder i individuelle samarbejdsaftaler, salgs- og leveringsaftaler, hemmeligholdelsesaftaler m.v., at tilpasse den enkelte kontrakt til den konkrete situation. Hos os er en kontrakt aldrig en standardvare.

Erhvervsret

Lejesager/lejekontrakter

Lejeretten har rigtig mange love og regler, der kan være svære at gennemskue og håndtere for både udlejere og lejere, og det kan få ubehagelige konsekvenser, hvis reglerne ikke er blevet overholdt.

Front advokater yder professionel assistance i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter for både erhvervslejemål og almindelige private beboelseslejemål.

Hvis der opstår en tvist om lejeforholdet, eksempelvis i forlængelse af en opsigelse eller ophævelse, så fører vi sagen, hvad enten denne skal køre i huslejenævnet eller i boligretten.

Vi bistår også i sager om fysisk udsættelse i fogedretten.

Erhvervsret

Retssager

Front advokater har mere end 20 års erfaring med at føre retssager, såvel ved de almindelige domstole som ved voldgiftsretten. At føre retssager er et af vores store specialer.

Retssager kræver stort engagement og grundigt forarbejde. Vores motto er ”Sejren kommer ikke af sig selv” – og vi går alt for at leve op til dette motto. Inden vi starter en retssag undersøger vi dine muligheder for hel eller delvis omkostningsdækning via jeres forsikring.

En retssag er typisk omkostningstung og tidskrævende og det er derfor vigtigt for os, at vi afstemmer forventningerne med jeres firma. Den optimale løsning er ikke altid nødvendigvis at føre en retssag, men kan også være at søge sagen løst i mindelighed ved et forlig.

I givet fald bistår vi med at forhandle og opnå det bedst mulige forlig og vi deltager i den forbindelse også i eventuel retsmægling ved retten eller i mediation.

Erhvervsret

Selskaber

Front advokater yder professionel assistance f.eks. i forbindelse oprettelse af selskaber, herunder vedrørende det vigtige valg af selskabsform, hvad enten det er interessentskaber, partnerselskaber, aktie- eller anpartsselskaber el.a.

Vi  udarbejder alle de relevante dokumenter fra stiftelsesdokumenter og vedtægter til ejeraftaler  samt sørger for registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsret

Tvangsauktioner

Har du brug for professionel assistance til at begære en fast ejendom bortsolgt på tvangsauktion, er Front advokater behjælpelige. Vi forestår alt det praktiske, lige fra foretagelse af udlæg i ejendommen til deltagelse i fogedretten i forbindelse med auktionens afvikling .

Er du interesseret i at byde på en ejendom, der er på tvangsauktion, men er usikker på fordele og ulemper herved, yder vi dig rådgivning herom og møder gerne sammen med dig eller på dine vegne på selve tvangsauktionen.
Vi er også behjælpelige med den efterfølgende hjemtagelse og tinglysning af auktionsskøde.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om, hvordan en tvangsauktion foregår, og hvad du i den forbindelse skal være særligt opmærksom på.

Erhvervsret

Voldgiftssager

Front advokater har mere end 20 års erfaring med at føre retssager, såvel ved de almindelige domstole som ved voldgiftsretten. At føre retssager er et af vores store specialer.

Retssager kræver stort engagement og grundigt forarbejde. Vores motto er ”Sejren kommer ikke af sig selv” – og vi går alt for at leve op til dette motto. Inden vi starter en retssag undersøger vi dine muligheder for hel eller delvis omkostningsdækning via jeres forsikring.

En retssag er typisk omkostningstung og tidskrævende og det er derfor vigtigt for os, at vi afstemmer forventningerne med jeres firma. Den optimale løsning er ikke altid nødvendigvis at føre en retssag, men kan også være at søge sagen løst i mindelighed ved et forlig.

I givet fald bistår vi med at forhandle og opnå det bedst mulige forlig og vi deltager i den forbindelse også i eventuel retsmægling ved retten eller i mediation.

Susanne Schou Johnsson

Arbejdsret, herunder funktionærret og ansættelsesret

Retssager, herunder entreprise og voldgiftssager

Erhvervsrådgivning  

Selskabsret og kontraktsret

Erstatningsret, herunder personskade-, arbejdsskade
og patientskadeerstatning

Mere om os

Susanne Schou Johnsson og Birgitte Kirkegaard står bag Front advokater og etablerede firmaet d. 1. november 2012.

Vi har begge mere end 20 års erfaring. Det er denne erfaring vi bruger, når vi kæmper din sag – 100 % uafhængigt af andre interesser

Vi går i front for dig og tager over, så du kan slippe…..